【NSL】NSL第三赛季国际赛直播专题

war3

完整时间安排 |A组 | B组 | C组 | D组 | 淘汰赛 | 视频直播

第一轮
胜者组第一轮
胜者组决赛
总决赛
冠军
 韩国    WhO  2      
 文字直播页面  韩国    WhO  2    
 韩国    WMF.SocceR  0      
   文字直播页面  韩国    WhO    
 中国    WE.Pepsi.Infi  2      
 文字直播页面  中国    WE.Pepsi.Infi  1    
 中国    WE.Pepsi.Future  0      
         
 韩国    ReMinD  2      
 文字直播页面  韩国    ReMinD  2    
 韩国    WMF.Lyn  1      
   文字直播页面  韩国    ReMinD    
 韩国    Mojawi)FoCuS  0      
 文字直播页面  中国    WE.Pepsi.Like  0    
 中国    WE.Pepsi.Like  2      
败者组第一轮
败者组第二轮
败者组第三轮
败者组决赛
 
   中国    WE.Pepsi.Like  0    
 韩国    WMF.SocceR  2     文字直播页面  韩国    WMF.SocceR    
 文字直播页面  韩国    WMF.SocceR  2    
 中国    WE.Pepsi.Future   1      
         
   中国    WE.Pepsi.Infi  1    
 韩国    WMF.Lyn  2     文字直播页面  韩国    WMF.Lyn    
 文字直播页面  韩国    WMF.Lyn  2    
 韩国    Mojawi)FoCuS  0      

提示:键盘也能翻页,试试“← →”键